טפסים

בקשות להיתר

הצהרה על יציבות מבנה

טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר

טופס בקשה לחידוש היתר בניה

טופס הגשת חישובים סטטיים

טופס החלפת עורך -מתכנן שלד 

תצהיר לשימור עצים

טופס בקשה לפתור ממפת מדידה

הנחיות לפרסום

הנחיות לפרסום הודעה על הקלה או שימוש חורג לפי סעיף 149

נוסחים נפוצים להקלות

טופס תצהיר עורך הבקשה להקלות - תנאי סף

 

טפסי בקשה לפטור ממיגון

הטמעת התהליך המחודש להגשת פטור מבניית מיגון – נוהל וטפסים

נוהל הגשת בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים 

תקנות ההתגוננות האזרחית (התנאים והכללים בדבר מתן פטור מהקמת מקלט או הגדלתן) התשע"ג – 2014

 

השבחה

תצהיר התחייבות לתשלום היטל השבחה ובקשת שומה

נוהל פניה לשמאי מכריע

 

תכניות מפורטות לתכניות בנין עיר (תב"ע)

תנאי סף לקליטת תכנית בסמכות מקומית לפי סעיף 62א(א)

הנחיות להגשת תכנית מפורטת לפי סעיפים 77-78 לחוק

הנחיות לפרסום בדבר הפקדת / אישור  תכנית

הנחיות לבדיקת "מגיש תכנית" בהתאם לחוק התכנון והבניה מעודכן לאוגוסט – 2019

אוגדן הנחיות – נוהל קליטת תכנית מקומית ומחוזית

סיכום דיון – סמכויות ועדות מקומיות

הנחיות מבא"ת לכתיבת דברי הסבר לתכנית

 

תצ"ר

נוהל הליך טיפול בבקשות לתצ"ר - תוכנית לצרכי רישום