העברה/רישום זכויות

אופן הגשת הבקשה:

  • יש לבחור את סוג הבקשה להעברת/רישום זכויות, למלא את הפרטים המבוקשים במלואם (חשוב למלא את הפרטים הבקשה בקפידה).
  • לצרף את המסמכים המבוקשים בהתאם לרשימה.
  • לשלם את האגרה לפי הפירוט הבא:
  1. אישור העדר חובות – 110 ₪
  2. חידוש אישור העדר חובות – 50 ₪

אופן בדיקת החבות במועצה:

אישור הוועדה מתייחס לבחינת חבות בהיטל השבחה, האגרה לתשלום היא עבור אישור הוועדה ובחינת החבות מול שמאי הוועדה.

 העברת זכויות בנכס מותנית בהצגת אישור מהמועצה ולפיו שולמו במלואם כל החובות המגיעים למועצה מאת בעל הנכס, אישור זה מהווה תנאי להסדרת הליך העברה/רישום הזכויות.

 פיקוח:

במסגרת הטיפול בבקשה לקבלת האישור הוועדה המקומית תתאם ביקורת מפקח הוועדה בנכס נשוא הבקשה.

 לידיעה:

תוקף אישור הוועדה 6 חודשים, בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים למועצה מאת בעל הנכס, בגין הנכס לתקופה זו.

הטיפול בבקשה אורך כ – 10 ימי עבודה מיום תשלום האגרה.

בסיום הטיפול, האישור יישלח באמצעות דואר אלקטרוני או מסירה במשרדי הוועדה בימי קבלת קהל, בהתאם לבקשתכם.

שימו לב: לאחר בדיקת הבקשה והמסמכים הנדרשים, מגיש הבקשה עשוי להתבקש להשלים מסמכים נוספים, בהתאם לצורך.

 

קישורים להזמנת אישור להעברה/רישום זכויות באופן מקוון:

העברת זכויות עקב מכר

בקשה להעברת עקב גירושין

העברה ללא תמורה

רישום בטאבו

צו ירושה

חידוש אישור