תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים.

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

לנוחיותכם, מצ"ב קישור להנחיות המרחביות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר.
מצ"ב קישור לתקנון התכנון והבניה.
הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים או באמצעות טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר.
ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת מייל vaada@hof-ashkelon.org.il

מערכת רישוי זמין

מערכת "רישוי זמין" הינה מערכת אחידה ארצית ומקוונת באמצעותה ודרכה ניתן להגיש בקשות למידע להיתר בנייה ובקשות להיתר בנייה בוועדות התכנון והבנייה כחלק משיפור תהליכי הרישוי והבנייה.
המערכת משמשת את ציבור עורכי הבקשות, את רשויות הרישוי וכן גופים נוספים ומלווה אותם בכל שלבי רישוי הבניה והביצוע של עבודות הבניה.
המערכת מאפשרת הסרת מגבלות ובירוקרטיה מיותרת וזאת בין השאר על ידי החלת הליך מקוון ארצי אחיד ושקוף. היא משמשת כלי יעיל לשיפור תהליכי הרישוי והבנייה, באמצעות ייעול ופישוט התהליכים לשם סדרתם והאחדתם ומאפשרת הסרת מגבלות ובירוקרטיה מיותרות, בין השאר על ידי החלת הליך מקוון ארצי אחיד ושקוף.
המערכת החדשה מלווה את כלל שלבי הרישוי והביצוע באופן מקוון, החל מהגשת בקשה לתיק מידע וקבלת מידע, דרך הגשת בקשה להיתר בנייה והנפקת היתר בנייה וכלה בניהול ובקרה על שלבי הביצוע - בקשה לאישור תחילת העבודה, בקרת על הביצוע בפועל ובקשה וקבלת תעודת גמר.
המערכת מתממשקת לגופים ורשויות שונים בניהם - הועדות המקומיות, גורמים מוסרי מידע (רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פיקוד העורף, רשות התעופה האזרחית, הרשות הארצית לכבאות והצלה ועוד), למבא"ת, לרשם המקרקעין, לרשם המהנדסים והאדריכלים, לרשם ההנדסאים, לשרת התשלומים לרשות מקרקעי ישראל ולגופים נוספים בהמשך.
המערכת מהווה תחליף ל"גרמושקה" ההיסטורית, המודפסת על גבי ניירות, מאפשרת ניהול מעקב וארכוב מתקדמים ובכך מקצרת תהליכים ומשפרת את השירות לאזרח, כמו לאיש המקצוע ולגופים הלוקחים חלק בהליכי הרישוי. 

הוראת שעה - הגשה אלטרנטיבית במקרה של בעיה במערכת רישוי זמין

 

שלבי ההגשה והטיפול עד למתן היתר בניה

תיק מידע

מסלול מידע להיתר (סעיף 145 לחוק תו"ב): תיק מידע יימסר אך ורק לעורכי הבקשה במערכת המקוונת ע"י מידענית הועדה.

מסלול קבלת התיק: מסירת מפה מצבית טופוגרפית בתוקף שנה אחרונה לועדה המקומית.
פתיחת בקשה למידע בועדה וקבלת שובר תשלום אגרה בסך 192 ₪.
פתיחת בקשה למידע ע"י עורך הבקשה במערכת רישוי זמין בצירוף קבלה על התשלום.

בקשה להיתר

בקשה להיתר תועבר למזכירת הרישוי בדוא"ל: hagit@hof-ashkelon.org.il  בפורמט DWF/PDF לצורך חישוב פיקדון והפקת שובר לתשלום. שובר התשלום ימסר למתכנן בדוא"ל. הבקשה להיתר תוגש במערכת המקוונת ע"י עורך הבקשה על פי התקנות ובהתאמה לדרישות שנמסרו בתיק המידע. הבקשה תטופל על פי ובהתאם לסדר כניסתה לוועדה.

נוסח פרסום

בקשה שתוגש לוועדה בהליך הקלה/שימוש חורג - ימסר נוסח ההקלה כפי שנרשם ע"י המתכנן עם שליחת הבקשה לקבלת פיקדון. (יש לציין ולהדגיש בעת הפניה כי מבוקש נוסח פרסום, הכל ובהתאמה למצויין בגוף הבקשה להיתר) או בבדיקת הבקשה במסגרת בקרה מרחבית.

מסירת היתר בניה

היתר הבניה ימסר אך ורק למבקש ההיתר (בעל הזכויות בנכס) ע"י מפקחי הועדה באחד מימי קבלת קהל בלבד. כנגד מסירת ההיתר ימסור מפקח/ת הוועדה לבעל ההיתר הנחיות, דגשים לבנייה לרבות הודעה על תחילת עבודות, העסקת קבלן רשום, טיפול בפסולת, גידור וכדו'.