נהלים

הגשת בקשה לתעודת עובד ציבור
נוהל הגשת בקשה לתיק מידע/היתר - רישוי זמין
נוהל הגשת בקשה להיתר

נוהל הסדרת פינוי פסולת
נוהל הפניה לרשות הארצית לכבאות והצלה
נוהל הגשת ערר לתכנית / מתן היתר בניה
בריכות שחייה - מדיניות הוועדה המקומית לעניין רישוי בניה
מסמך מדיניות אכיפה
הנחיות לפינוי אסבסט במצב חירום
הנחיות המנהל להכנת מפת מדידה להיתר בניה
מידע הנדרש להיתר - טיפול בעצים
הנחיות לעבודה בקרבת עצים
נוהל תשלומים
תנאים לביצוע עבודות
תנאים לבקשה לתעודת גמר - לתיק מידע
תנאים לבקשה למהלך הביצוע - לתיק מידע
תנאים לבקשה לתחילת עבודות - לתיק מידע
נוהל הגשת בקשה להיתר ליחידות אירוח כפרי
נוהל הגשת בקשות להיתר למבנים מסוכנים / בן ממשיך וחיבור מבנים ישנים לחברת חשמל


תקנות התכנון והבניה
חוק התכנון והבניה , תשכ"ה 1965
סטיה ניכרת מתכנית, תשס"ב 2002 
חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים, תשנ"ב 1992
פטור מהיתר עבודה לצורכי חקלאות, ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון ותנאיו (הוראת שעה) - 2005
התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית, תשנ"ב 1992 

דיני  ההתגוננות האזרחית - חיקוקים נבחרים
מדניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים