אתר הועדה לתכנון ובניה חוף אשקלון

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

טלפון בועדה: 08-6776403
פקס בועדה: 08-6775585 
 


הגשת תוכניות מתאר: החל מתאריך 1/6/2013 יוגשו תכניות המוגשות למוסד התכנון המחוזי או המקומי המוסמך לאשר את התכנית אך ורק בצורה מקוונת.  

במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה , החלטת ועדת משנה של הועדה המקומית לתכנון ובניה "חוף אשקלון" מיום  2/9/2105 - החל מתאריך 1/10/2015 לא תתאפשר קבלת בקשות להיתר באופן ידני ע"י הגשת "תיק ורוד" לועדה.
ההגשות יבוצעו בצרה מקוונת בלבד כאשר בשלב הראשון תוגש בקשה לתיק מידע ובשלב השני בקשה להיתר.
בקשות אשר הוגשו לועדה טרם החלטה זו ימשיכו ויטופלו במתכונת הרגילה.
ציבור המתכננים ומבקשיי ההיתר מתבקשים להזדרז ולסיים את הליך הרישוי של הבקשות הנמצאות בטיפול הועדה.

בכל שאלה ניתן לפנות לצוות הועדה בימי הקבלה .


main_pic     

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.