נהלים

הגשת בקשה לתעודת עובד ציבור

נוהל הגשת בקשה לתיק מידע/היתר - רישוי זמין

נוהל הסדרת פינוי פסולת

נוהל הפניה לרשות הארצית לכבאות והצלה

נוהל הגשת ערר לתכנית / מתן היתר בניה

בריכות שחייה - מדיניות הוועדה המקומית לעניין רישוי בניה

מסמך מדיניות אכיפה

הנחיות לפינוי אסבסט במצב חירום

הנחיות המנהל להכנת מפת מדידה להיתר בניה

מידע הנדרש להיתר - טיפול בעצים

הנחיות לעבודה בקרבת עצים

נוהל תשלומים

תנאים לביצוע עבודות

תנאים לבקשה לתעודת גמר - לתיק מידע

תנאים לבקשה למהלך הביצוע - לתיק מידע

תנאים לבקשה לתחילת עבודות - לתיק מידע

נוהל הגשת בקשה להיתר ליחידות אירוח כפרי

נוהל הגשת בקשה להיתר למבנים סוכנותיים ולא מסוכנים

נוהל בקשות להיתר למבנים ישנים

תקנים פיזיים משרד התיירות

תקנות איחוד וחלוקה - 2013

תוספת שלישית לחוק תכנון ובניה

פטור מתשלום דמי היתר לממ"ד

נוהל הליך טיפול בבקשות לתצ"ר - תוכנית לצרכי רישום

נוהל תשלום פיקדון

הוראת השעה - פיצול דירות - תיקן 117

תקנים פיזיים משרד התיירות - אירוח כפרי

פיצול יחידות דיור

 

תקנות התכנון והבניה

חוק התכנון והבניה , תשכ"ה 1965

סטיה ניכרת מתכנית, תשס"ב 2002 

חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים, תשנ"ב 1992

פטור מהיתר עבודה לצורכי חקלאות, ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון ותנאיו (הוראת שעה) - 2005

התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית, תשנ"ב 1992 

דיני  ההתגוננות האזרחית - חיקוקים נבחרים

מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים

קובץ התקנות - רישוי מעודכן

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה פרק י'