סקר שימור אתרים

לאחרונה סיימה המועצה סקר נכסי מורשת בתחומי הישובים בהובלת ועדת שימור בראשות ד"ר אבי ששון והמתכננים ד"ר טל קציר ואפרת מור וחברי ועדה נוספים.

מטרות הסקר:

חשיפת ערכי המורשת הבנויה בשטח המועצה האזורית חוף אשקלון, יצירת מאגר מידע נגיש ובסיס נתונים להכנת תכנית לשימור, יצירת מסלולי טיול, קביעת מגבלות בניה ושימור למבנים.
הסקר שהוכן כולל סקירה גיאוגרפית והיסטורית, סיכומים והמלצות. הסקר מובא לפניכם לשיתוף הציבור במטרה לשמוע ולקבל משוב באשר לתוכן הנזכר בסקר ולכל הערה שהיא.
את הערותיכם ניתן להעביר למייל: marlin_s@hof-ashkelon.org.il

תכנית כוללנית:

 

תכנית פל"ח: