טפסים

בקשה למידע

בקשה למידע עפ"י סעיף 119 לחוק תו"ב

 

בקשות להיתר

בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט ו/או להגדיל מקלט קיים

הנחיות פרסום הקלה

הצהרה על ביצוע פרסום

תצהיר והודעה לגובלים על הקלה ושימוש חורג

הצהרה על יציבות מבנה

הצהרה על העסקת קבלן רשום

הצהרת מהנדס ליציבות מבנה קיים - במסגרת עבודות הפטורות מהיתר

התחייבות לפרוק מבנה חקלאי עתידי

טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר

טופס בקשה לחידוש היתר בניה

 

בקשה לעבודה מצומצמת

בהליך עדכון התקנות (יפורסם בהמשך)

מסמכים לטופס 4

טופס 4 למבנים ישנים

סט מסמכים לטופס 4

 

בקשה לתעודת גמר

בקשה לתעודת גמר

טופס 2 - חיבור חשמל זמני

סט טפסים לטופס 2 - חיבור חשמל זמני

 

תחילת בניה / מהלך / גמר בניה

סט טפסים במסירת היתר

נוהל פינוי פסולת

הודעה על התחלת בניה

טופס החלפת עורך -מתכנן שלד 

תצהיר של מתכנן השלד טופס 9

 

השבחה

תצהיר התחייבות לתשלום היטל השבחה ובקשת שומה

נוהל פניה לשמאי מכריע

 

עבודות הפטורות מהיתר

 

טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר

 

טפסי בקשה לפטור ממיגון

טופס בקשה לפטור כללי

שילוב טפסי בקשה לפטור

טופס בקשה לפטור - שימוש חורג לגני ילדים

 

תכניות מפורטות

תנאי סף לקליטת תכנית          

טופס חתימת עורך ראשי

טופס חתימת מקדמי התכנית

הצהרת מודד

טופס חתימת בעל מקצוע שהשתתף בעריכת נספח לתכנית

הנחיות להגשת תכנית מפורטת לפי סעיפים 77-78 לחוק

הנחיות לפרסום בדבר הפקדת / אישור  תכנית

 

תכנית בנין עיר

הנחיות לבדיקת "מגיש תכנית" בהתאם לחוק התכנון והבניה